Own fat injections filling - Dr. Jánky György plasztikai sebész
Menü
Enter the English site      Eintritt zur deutschen Seite      Entra il sito italiano

Own fat injections filling

Photos
Own fat injections filling

Face fill – before and after


Upper arm scab fill – before and after
<br/

Back to the Photos page Back to the Top